Naruto Tebane
[Luta em Off]~Shizui VS Meta GnSQNqA