Naruto Tebane
[Duelo OFF] - Victor Uchiha VS Baku Senju GnSQNqA