Naruto Tebane
Luta em OFF: - Senju Hirasawa VS Kyo Uzumaki ; - Thiago Cullen GnSQNqA