Naruto Tebane
[Batalha] Near e Thiago VS Shizui GnSQNqA