Naruto Tebane
[Luta por Elemental] Aburame Shinji x Kojiro GnSQNqA