Naruto Tebane
[DUELO] Eragon Kira x S4SUK3, Henrique e K4K4SHI GnSQNqA